15. Juni 2014  
Baku  
ECh / EM 2014 Baku

Medals / Medaillen

  30th ECh 2014, MEDALS / Medaillenspiegel, Baku, Azerbaijan
(Final update: 2014, Sunday, June 15)

2014, Nations

E L I T E Juniors Total
   
1. RUSSIA 3 1 - 5 -   8/1/-
2. BULGARIA 1   1     1 1/-/2
3. BELARUS   1     3 1 -/4/1
4. AZERBAIJAN   1     1 1 -/2/1
5. UKRAINE     1   1   -/1/1
6. ITALY - 1 - - - - -/1/-
7. ISRAEL - - 1     2 -/-/3
8. SPAIN     1       -/-/1

 

♦♦♦
R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel, Vienna 2013

(* Last update: 2013, Sunday, June 02)

2013, Nations

E L I T E Juniors Total
   
1. RUSSIA 5 3 - 2 -   7/3/-
2. BELARUS - 1 3 - 1 1 -/2/4
3. UKRAINE   1 -       -/1/-
4. BULGARIA     2     1 -/-/3
5. AZERBAIJAN         1 - -/1/-

 

R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel Minsk, 2011
(* Final update: 2011, Saturday, May 29)

Nation

E L I T E Juniors Total
   
RUSSIA 3 3 1 1 1   4/4/1
BELARUS 2 1 1 1 1   3/2/1
ISRAEL   1       1 -/1/1
UKRAINE     2       -/-/2
BULGARIA     1       -/-/1
AZERBAIJAN           1 -/-/1

R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel Bremen  2010

Nation

E L I T E Juniors Total
   
RUSSIA 4 1 - 5 - - 9/1/-
BELARUS - 1 2 - 4 - -/5/2
ITALY - 2 1 - - - -/2/1
GERMANY - - - - - 3 -/-/3
AZERBAIJAN - - 1 - 1 - -/1/1
UKRAINE - - - - - 2 -/-/2

Medal Sheet / Medaillenspiegel Baku 2009

  E L I T E Juniors Total
   
RUSSIA 5 3 - 1     6/3/1
AZERBAIJAN   1 1   1   -/2/1
UKRAINE - 1 4       -/1/4
BELARUS           1 -/-/1
               

R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel Torino 2008

  SENIORS Juniors Total
   
RUSSIA 3   1 4 1   7/1/1
UKRAINE   1       1 -/1/1
BELARUS   2 1 1 3 1 1/5/2
ITALY 1 1 1     1 1/1/2
BULGARIA     1   1 2 -/1/1

R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel Baku 2007

  E L I T E Juniors Total
   
RUSSIA 4 2 3 1     5/2/3
AZERBAIJAN 1   1       1/-/1
UKRAINE   3 1       -/3/1
BULGARIA         1   -/1/-
BELARUS           1 -/-/1

 


R E M E M B E R I N G
Medal Sheet / Medaillenspiegel Moscow 2006

  E L I T E Juniors Total
   
RUSSIA 4 1   5     9/1/-
BELARUS   1 1   3   -/4/1
ITALY   2 1       -/2/1
BULGARIA     1   2 2 -/2/3
UKRAINE     1     3 -/-/4